دستگاه ML 520 دستگاه جدیدی می باشد که با روش جدید و استاندارد های جدید با استفاده از روش جدید بافندگی بوسیله نخ محصول با کیفیتی را در اختیار شما قرار می دهد .