بافت انواع جوراب های مردانه و زنانه به صورت یک تکه همزمان با دوخت سر پنجه